Energooszczędne technologie, logistyka i bezpieczeństwo w transporcie

Lwów, Ukraina, 22 - 23 października 2020

Slider

Szanowni Państwo niestety musimy ogłosić, iż z powodu pogarszającej się sytuacji sanitarnej epidemiologicznej, rozprzestrzeniania się COVID-19 i przyjęcia odpowiednich rozporządzeń przez rząd, została podjęta decyzja komitetu naukowego i organizacyjnego o przełożeniu konferencji na 2021 rok. Konkretna data i miejsce konferencji zostaną ogłoszone na stronie internetowej.

Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji.


Umowa o ofercie publicznej 
za świadczenie usług dotyczących udziału w międzynarodowej konferencji naukowej i praktycznej
Energooszczędne technologie, logistyka i bezpieczeństwo w transporcie

Lwów, Ukraina, 2020

Przedstawiciel organizacji pozarządowej komitetu organizacyjnego Konferencji „Linia102.Ua”, kod identyfikacyjny 41884212, reprezentowany przez prezesa zarządu Olega M. Woźniaka działającego na podstawie statutu, następnie w tekście - „Organizator”, oferuje każdą zdolną osobę lub podmiot prawny, następny w tekście - „Uczestnik”, zwani łącznie „Stronami”, w celu zawarcia niniejszej Umowy na określonych w niej warunkach. Zgodnie z art. 633, 642 Kodeksu cywilnego Ukrainy niniejsza umowa jest ofertą publiczną (zamówienie publiczne), a jej warunki są takie same dla wszystkich uczestników. W przypadku akceptacji jego warunków Uczestnik jest zobowiązany do dokładnego ich przestrzegania i wykonania. Niezgodność z warunkami określonymi w niniejszej umowie pociąga za sobą niemożność świadczenia Usług przez Organizatora w związku z udziałem Uczestnika w pracach Konferencji. Organizator publikuje niniejszą Umowę w następujący sposób:

Warunki i definicje

Konferencja – Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna “Energooszczędne technologie, logistyka i bezpieczeństwo w transporcie”, wydarzenie, które odbędzie się w dniach 22-23 października 2020 r. Językami roboczymi konferencji są ukraiński, polski i angielski.

Strona internetowa konferencji – strona internetowa pod adresem http://eotconf.diit.edu.ua/, która jest głównym źródłem informacji dla uczestników.

Adres elektroniczny (e-mail) Konferencji – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – oficjalny adres elektroniczny komitetu organizacyjnego Konferencji.

Organizator - przedstawiciel organizacji pozarządowej komitetu organizacyjnego Konferencji „Linia102.Ua”, kod identyfikacyjny 41884212, reprezentowany przez prezesa zarządu Olega M. Woźniaka działającego na podstawie Statutu.

Uczestnik – osoba fizyczna lub prawna wyrażająca chęć wzięcia udziału w Konferencji.

Usługi dotyczące udziału w Konferencji (Usługi) – świadczenie przez Organizatora udziału Uczestnika w pracach Konferencji na warunkach iw zakresie określonym na stronie internetowej Konferencji pod adresem http://eotconf.diit.edu.ua/.

Oferta publiczna - oferta Organizatora (opublikowana na stronie lub stronach Organizatora), skierowana do nieokreślonego kręgu osób fizycznych i prawnych, w celu zawarcia niniejszej Umowy na określonych warunkach.

Przyjęcie oferty – pełna bezwarunkowa i bezwzględna akceptacja Oferty Publicznej i aktualnej Umowy przez Uczestnika.

Opłata organizacyjna – kwota pieniężna wypłacona Organizatorowi przez Organizatora na pokrycie kosztów związanych z organizacją i przebiegiem Konferencji.

Program konferencji – lista i kolejność wystąpień reporterów sugerowana przez Organizatora. Program określony na oficjalnej stronie konferencji http://eotconf.diit.edu.ua/ jest przybliżony. Organizator może dokonywać zmian zarówno na liście raportów i reporterów, jak i według kolejności wystąpień, według własnego uznania, informując Uczestnika o zmianach za pośrednictwem oficjalnej strony Konferencji http://eotconf.diit.edu.ua/, a także w trakcie Konferencji za pomocą dokonywania ogłoszeń.

Akt akceptacji świadczonych usług – dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej - świadczenie Usług przez Organizatora i akceptacja Usług przez Uczestnika. Akt przyjęcia świadczonych usług ma zostać podpisany przez Strony niezwłocznie po zakończeniu Konferencji.

 

Przedmiot umowy

1.1. Organizator jest zobowiązany do świadczenia Usług dotyczących uczestnictwa Uczestnika w pracach Konferencji zgodnie z Programem Konferencji opublikowanym w odpowiednim rozdziale na stronie internetowej http://eotconf.diit.edu.ua/.

1.2. Uczestnik jest zobowiązany do zaakceptowania świadczonych Usług i wniesienia opłaty organizacyjnej w odpowiednim czasie na warunkach niniejszej Umowy.

1.3. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne pokazywanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie zdjęć / filmów przy udziale Organizatora.

 

Opłata organizacyjna i procedura rozliczeniowa

2.1. Kwoty opłaty organizacyjnej są wskazane w odpowiednim rozdziale na stronie http://eotconf.diit.edu.ua/ i obowiązują w momencie dokonywania płatności przez uczestnika.

2.2. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania 100% przedpłaty opłaty organizacyjnej w terminie wskazanym w odpowiednim rozdziale na stronie http://eotconf.diit.edu.ua/.

2.3. Uiszczenia opłaty organizacyjnej Uczestnik dokonuje przelewem odpowiedniej kwoty na bieżący rachunek bankowy Organizatora zgodnie z wystawioną fakturą.

2.4. Termin przeniesienia opłaty organizacyjnej (opłata za publikację) upływa 02 października 2020 r., po podpisaniu umowy i otrzymaniu faktury.

 

Zamówienie i warunki świadczenia usług

3.1. Usługi są świadczone poprzez uczestnictwo Uczestnika w pracach Konferencji zgodnie z opcją wybraną podczas rejestracji i zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Organizatora w dniach 22-23 października 2020 r. W terminie określonym na stronie http://eotconf.diit.edu.ua/.

3.2. Opcje uczestnictwa Uczestnika w pracach Konferencji:

3.2.1. Opcja 1: udział w posiedzeniu plenarnym; Udział w pracach sekcji; Raport w dziale; Artykuł opublikowany w wydaniu indeksowany w naukowych bazach danych; Dostarczanie żywności; Otrzymanie certyfikatu i materiałów informacyjnych.

3.2.2. Opcja 2: udział w posiedzeniu plenarnym; Udział w pracach sekcji; Raport w dziale; Publikacja artykułów w materiałach konferencyjnych; Dostarczanie żywności; Otrzymanie certyfikatu i materiałów informacyjnych.

3.2.3. Opcja 3: udział w posiedzeniu plenarnym; Udział w pracach sekcji; Dostarczanie żywności; Otrzymanie certyfikatu i materiałów informacyjnych.

3.2.4. Opcja 4: publikacja artykułu w materiałach konferencyjnych; przesłanie streszczenia Konferencji poprzez wysłanie po podpisaniu Aktu odbioru przyjętych usług.

 

Prawa i obowiązki stron

4.1. Organizator jest zobowiązany:

4.1.1. Aby świadczyć Usługi jakościowo i w pełni.

4.1.2. Aby świadczyć usługi z udziałem wykwalifikowanych do wdrażania partnerów i zgodnie z programem Konferencji.

4.1.3. Aby bezzwłocznie poinformować Uczestnika o zmianach w programie Konferencji, dodatkowych Usługach i opcjach, a także o kosztach Usług za pośrednictwem strony http://eotconf.diit.edu.ua/.

4.1.4. Dostarczenie Uczestnikowi informacji i dokumentów dotyczących niniejszej Umowy, wyniku i procesu świadczenia Usługi za pomocą komunikacji telefonicznej, pocztowej i elektronicznej, osobiście lub ustnie.

4.1.5. Aby poinformować Uczestnika o wszelkich okolicznościach, które uniemożliwiają lub mogą uniemożliwić Organizatorowi jakościowe, terminowe lub pełne świadczenie usług zgodnie z niniejszą Umową.

 

4.2. Organizator ma prawo:

4.2.1. Odmowa wypełnienia zobowiązań Organizatora wynikających z niniejszej Umowy i świadczenia Usługi w przypadku nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez Uczestnika. W szczególności (ale nie wyłącznie) Organizator może jednostronnie odmówić dalszego świadczenia Usługi w następujących przypadkach:
- niewykonanie przez Uczestnika obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym przypadki naruszenia warunków płatności, określonych w punkcie 2.2. niniejszej umowy;
- dostarczanie nierzetelnych informacji przez uczestnika;
- dostarczanie Organizatorowi materiałów, które nie spełniają norm moralnych i etycznych (plagiat, etyka publikacji itp.) Przez Uczestnika;
- rozpowszechnianie negatywnych informacji o Organizatorze, które szkodzą reputacji biznesowej Organizatora;
- nieterminowe dostarczanie przez Uczestnika dokumentów, artykułów i informacji niezbędnych do świadczenia Usługi, w szczególności publikacji artykułów Uczestnika;
- naruszenie wewnętrznych przepisów Organizatora przez Uczestnika;
- naruszenie standardów moralnych i etycznych przez Uczestnika podczas świadczenia Usługi przez Organizatora;
- nieobecność Uczestnika na odbiór Usług określonych w niniejszej Umowie;
- Odmowa uczestnictwa w Usługach przez uczestnika.

 

4.3. Uczestnik jest zobowiązany:

4.3.1. Zapewnienie wyglądu Usług (z wyjątkiem Uczestników publikowanych w materiałach Konferencji bez udziału osobistego).

4.3.2. W odpowiednim czasie uiścić opłatę organizacyjną zgodnie z rozdziałem 2 niniejszej umowy.

4.3.3. Dostarczenie pełnych, wiarygodnych informacji, dokumentów, artykułów i adnotacji niezbędnych do świadczenia Usługi przez Organizatora. Dokumenty te muszą zostać poświadczone przez uczestnika. Dokumenty otrzymane przez Organizatora od Uczestnika na oficjalny e-mail Konferencji z odpowiednim podpisem lub z e-maila Uczestnika mają również moc prawną dokumentu poświadczonego przez Uczestnika.

4.3.4. Aby upewnić się, że wszystkie artykuły dostarczone przez Uczestnika do publikacji w materiałach Konferencji lub edycji zindeksowanej w naukowych bazach danych spełniają wymogi etyki publikacji i wymagania dotyczące publikacji wyszczególnione w odpowiednich rozdziałach na stronie http://eotconf.diit.edu.ua/.

4.3.5. W celu spełnienia innych wymagań prawnych Organizatora niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.

 

4.4. Uczestnik ma prawo:

4.4.1. Aby otrzymywać Usługi terminowo, jakościowo i w pełni zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

4.4.2. Otrzymywanie niezbędnych i wiarygodnych informacji od Organizatora na temat charakteru i zakresu Usług świadczonych przez Organizatora, a także innych informacji związanych z organizacją i organizacją Konferencji, w tym z publikacją materiałów.

4.4.3. Aby otrzymać dodatkowe informacje i materiały dotyczące Usług świadczonych przez Organizatora.

4.4.4. Złożenie wniosku do Organizatora z sugestiami dotyczącymi usprawnienia procesu organizacji i przebiegu Konferencji.

4.5. Strony gwarantują, że materiały i dostęp do zasobów elektronicznych otrzymanych przez nich w ramach wykonywania niniejszej Umowy nie będą przekazywane ani przekazywane osobom trzecim, kopiowane lub powielane w inny sposób.

4.6. Każda ze Stron jest zobowiązana do zachowania poufności i nieprzekazywania materiałów Konferencji stronom trzecim, w tym między innymi Prezentacjom, referencjom itp. Bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, z wyjątkiem przypadków, gdy takie materiały są publicznie dostępne.

 

Odpowiedzialność stron

5.1. Za niewykonanie lub nienależyte wypełnienie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

5.2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość, wiarygodność i dokładność informacji dostarczonych Organizatorowi, autentyczność dostarczonych dokumentów i ich zawartości oraz zgodność z wymogami etyki publikacji, w tym odpowiedzialność osób trzecich (wobec osób, organów i instytucji). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść i format dokumentów dostarczonych przez Uczestnika.

5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika za niedostarczenie Usług na podstawie niniejszej Umowy, jeżeli ta ostatnia nastąpi z powodu Uczestnika (niedostarczenie wymaganych dokumentów itp.). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania organów rządowych i lokalnych, stron trzecich.

 

Procedura rozstrzygania sporów

6.1. W przypadku sporów powstałych między Stronami podczas wykonywania niniejszej Umowy, Strony podejmą wszelkie środki w celu ich rozwiązania w drodze negocjacji. Jeżeli sporów nie można rozwiązać w drodze negocjacji, Strona będąca w interesie może wystąpić do sądu właściwej jurysdykcji zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

 

 Siła wyższa

7.1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli ta ostatnia stała się konsekwencją niemożliwych do pokonania okoliczności, a mianowicie: klęsk żywiołowych, pożarów, powodzi, strajków, działań wojskowych lub innych okoliczności, jeżeli miały na nią wpływ wykonanie niniejszej umowy przez strony. Nieprzewidziane okoliczności uważa się za powstałe w okresie obowiązywania niniejszej Umowy w wyniku zdarzeń nieprzewidzianych przez Strony i nieuniknionych.

7.2. Strona stojąca przed warunkami uniemożliwiającymi jej wypełnienie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy z powodu niemożliwych do pokonania okoliczności musi niezwłocznie poinformować drugą Stronę o wystąpieniu wskazanych okoliczności, w ciągu 10 dni po wystąpieniu siły wyższej. Powiadomienie musi zawierać dane dotyczące początku i charakteru okoliczności, a także ich możliwych konsekwencji.

7.3. Właściwym dowodem na istnienie niemożliwych do przezwyciężenia okoliczności ma być certyfikat wydany przez Izbę Handlową Ukrainy.

7.4. W przypadku wystąpienia siły wyższej Organizator musi dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić terminowe i pełne świadczenie Usług. Jednocześnie Organizator jest zwolniony z obowiązku zwrotu środków otrzymanych od Uczestnika w przypadku niemożności świadczenia Usług lub istotnej zmiany ich ilości i cech jakościowych.

 

Dane osobowe i prawa własności intelektualnej

8.1. W ramach Oferty uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych Uczestnika, które zostały przekazane Organizatorowi za pośrednictwem formularza elektronicznego ze strony http://eotconf.diit.edu.ua/ lub w jakikolwiek inny sposób zgodny z prawem Ukrainy w sprawie ochrony danych osobowych, a także uprawnia Organizatora do włączenia danych Uczestnika do ujednoliconej elektronicznej bazy danych Uczestników Konferencji. Dane te mogą być dalej wykorzystywane przez Organizatora do informowania zarejestrowanych Uczestników o postępach w przygotowaniu do Konferencji, zmianach w jej organizacji itp. Za pośrednictwem poczty elektronicznej i / lub innych środków komunikacji, w tym połączenia telefonicznego.

8.2. Strony są zobowiązane zgodnie z wymogami obowiązującego prawodawstwa w dziedzinie ochrony danych osobowych do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych przed nielegalnym przetwarzaniem, a także nielegalnym dostępem do nich, w tym do podjęcia niezbędnych środków w celu zapobiegania ujawnianiu danych osobowych przez pracowników i / lub inne upoważnione osoby Stron, którym te dane osobowe zostały powierzone lub stały się znane w związku z wypełnianiem obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

8.3. Uczestnik zgadza się, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przetwarzanie, niedostarczenie odpowiedniego trybu dostępu i ochronę danych Uczestnika przez osoby trzecie, w tym personel Organizatora, jeśli daje dostęp do tych danych osobowych (lub inne działanie stwarzające możliwość dalszego nieuprawnionego przetwarzania przez osoby trzecie ) zostało przeprowadzone przez Organizatora lub inną osobę za zgodą Uczestnika poza wypełnianiem obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w celach prywatnych lub innych, niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, przy użyciu urządzeń technicznych lub innych materiałów / sprzętu Organizatora.

8.4. Biorąc pod uwagę postanowienia niniejszej Umowy, Kodeksu cywilnego Ukrainy, Ustawy Ukrainy o prawie autorskim oraz Ustawie o prawach pokrewnych i informacji, Strony uzgodniły, że:
- wszystkie materiały użyte do wykonania niniejszej Umowy są chronione prawem autorskim;
- wszelkie prawa wyłącznej własności wszystkich przedmiotów własności intelektualnej zapewnione podczas wykonywania niniejszej Umowy przez Organizatora, w tym prawa do przedmiotów własności intelektualnej (prawa autorskie) określone w artykule 424 Kodeksu cywilnego Ukrainy, w pełni należą do autorzy takich obiektów od momentu ich powstania.

8.5. Uczestnik ma prawo korzystać z materiałów wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy. Tymczasem własność intelektualna materiałów pozostaje w gestii ich autorów. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako przeniesienie własności własności intelektualnej materiałów informacyjnych i / lub pozwolenie na wykorzystanie tych materiałów do celów innych niż określone w niniejszej Umowie, w tym ich przeniesienie na osoby trzecie.

 

Termin ważności

9.1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie od momentu przyjęcia Oferty przez Uczestnika i obowiązuje do momentu całkowitego wypełnienia przez Strony zobowiązań.

Zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy uważa się za wypełnione przez Uczestnika od momentu dokonania pełnej zapłaty opłaty Organizacyjnej zgodnie z fakturą wystawioną przez Organizatora.

Zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy uważa się za wypełnione przez Organizatora od momentu podpisania Aktu przyjęcia usług przez Strony.

9.2. Organizator ma prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej Umowy i zaprzestania świadczenia Usług w przypadkach określonych w punkcie 4.2.1 niniejszej Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy w okolicznościach wymienionych w punkcie 4.2.1 niniejszej Umowy płatności dokonane przez Uczestnika na podstawie niniejszej Umowy nie podlegają zwrotowi.

9.3. Niniejsza Umowa może zostać przedwcześnie rozwiązana za zgodą Stron lub decyzją Sądu Gospodarczego.

 

Postanowienia końcowe

10.1. Organizator nie edytuje informacji o Uczestniku - imię, nazwisko, stanowisko i miejsce pracy określone podczas rejestracji zostaną wskazane na plakietce Uczestnika.

10.2. Niniejsza Umowa podlega obecnemu ustawodawstwu Ukrainy, niezależnie od lokalizacji Uczestnika korzystającego z Usługi.

10.3. Wszelkie kontrowersyjne kwestie i spory powstałe między stronami w związku z realizacją niniejszej Umowy powinny być rozstrzygane w drodze negocjacji.

10.4. Wszelkie modyfikacje i poprawki do niniejszej Umowy są ważne, jeśli zostaną określone przez Organizatora na stronie Konferencji pod adresem http://eotconf.diit.edu.ua/. Inne dokumenty mające moc formy pisemnej (i uważane za Zmiany do niniejszej Umowy) to również adnotacje do artykułów i inne zapisy wymieniane przez Strony za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także Akt akceptacji świadczonych usług podpisany przez obie Strony.

10.5. W przypadku, gdy Uczestnik odmówi podpisania Ustawy o akceptacji świadczonych usług, a wszystkie Usługi zostały wykonane, Uczestnik ma prawo złożyć pisemne roszczenie dotyczące usunięcia braków w jakości świadczonych Usług w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty moment powiadomienia o zakończeniu świadczenia Usługi. Jeśli uczestnik nie zgłosił roszczenia lub takie roszczenia zostały rozwiązane lub odrzucone, akt przyjęcia świadczonych usług uważa się za przypisany.

10.6. Uczestnik potwierdza, że ​​uczestnik zapoznał się ze wszystkimi warunkami niniejszej Umowy przed jej zawarciem (przystąpieniem do niej) oraz zawarł niniejszą Umowę świadomie i dobrowolnie.

10.7. Po przystąpieniu do warunków niniejszej Umowy wszystkie poprzednie negocjacje i korespondencja Stron, które są w jakikolwiek sposób związane z niniejszą Umową, nie są już prawnie wiążące, ale można je wziąć pod uwagę przy interpretacji warunków niniejszej Umowy.

10.8. Wszelkie stosunki prawne powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, które nie są przez nią regulowane, podlegają normom obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy.

10.9. Niniejsza Umowa nie ma zastosowania (a nawet w przypadku przyjęcia Oferty przez Uczestnika na podstawie niniejszej Umowy) w przypadkach zawarcia oddzielnej dwustronnej pisemnej umowy Organizatora z Uczestnikiem i płatności Uczestnika za Usługi Organizatora zgodnie z odrębną pisemną umową zawartą z Organizator.

10.10. Strony potwierdzają, że w przypadku, gdy którykolwiek warunek niniejszej Umowy stanie się lub zostanie uznany za nieważny z powodu niezgodności z prawem, warunek ten nie oznacza, że ​​jakakolwiek inna klauzula niniejszej Umowy lub niniejszej Umowy zostanie ogólnie uznana za nieważną. W takim przypadku Strony podejmą kroki w celu jak najszybszego zmodyfikowania niniejszej Umowy w niezbędnym zakresie w celu zastąpienia nieważnej klauzuli, tak aby w zmienionej formie była ona zgodna z prawem i nieodłącznie utrzymywała pierwotne zamiary Stron w jak największym stopniu.

10.11. Strony ponoszą odpowiedzialność za dokładność swoich danych określonych w niniejszej Umowie i są zobowiązane do powiadomienia drugiej Strony o wszelkich zmianach w odpowiednim czasie na piśmie. W przypadku braku powiadomienia Strony ponoszą ryzyko spowodowanego przez nie niekorzystnego skutku.

 

Dane organizatora

Organizacja pozarządowa „Linia102.ua”

Legal address: 79052, Lviv, I. Blazhkevych Str. 12-a

Tel. +38 (067) 251 84 75
Identification code: 41884212,
Account № 26002011106387 in AT "Kredobank"
MFO: 325365
IBAN: UA803253650000026002011106387

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.